Poczta Polska max 1 KG 22 zł
Poczta Polska max 2 KG 25 zł
Poczta Polska max 3 KG 31 zł
Poczta Polska max 4 KG 31 zł
Poczta Polska max 5 KG 31 zł
Poczta Polska max 6 KG 37 zł
Poczta Polska max 7 KG 37 zł
Poczta Polska max 8 KG 37 zł
Poczta Polska max 9 KG 37 zł
Poczta Polska max 10 KG 37 zł
Poczta Polska max 15 KG 42 zł
Poczta Polska max 30 KG 72 zł
Przesyłkownia max 5 KG 12 zł
Przesyłkownia max 10 KG 22 zł